Klauzula informacyjna

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się z Euro-Forum Marek Gudków (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy) oraz osób, z którymi kontaktuje się Euro-Forum Marek Gudków

Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą Państwa, jeżeli kontaktują się Państwo z Euro-Forum Marek Gudków w jakiejkolwiek sprawie, a nie są Państwo kontrahentem ani pracownikiem/współpracownikiem kontrahenta lub jeżeli to Euro-Forum Marek Gudków (telefonicznie oraz mailowo) kontaktuje się z Państwem
w jakiejkolwiek sprawie.

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Euro-Forum Marek Gudków (dalej: „my”). Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

2.  Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt z Inspektorem:

 • – listowny pod adresem: 20-010 Lublin, ul. Graniczna 4/7,8
 • – e-mail: iod@euro-forum.com.pl
 • – telefoniczny: 81 534 95 72

3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:

 • Przekazać odpowiedzi na Państwa pytania, w tym kontaktować się z Państwem w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.
 • Nawiązać z Państwem lub z podmiotem, który Państwo reprezentują współpracę. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.

4. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres 2 lat. Po tym okresie możemy się z Państwem kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Państwa danych.

5. Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
 2. prawo dostępu do danych osobowych, c. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Prawo wniesienia sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Euro-Forum Marek Gudków w ramach kursów językowych

Szanując Państwa prywatność oraz realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO, poniżej przedstawiamy następujące informacje:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Marek Gudków prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Euro-Forum Marek Gudków z siedzibą w Lublinie przy ulicy Granicznej 4/7,8, NIP 9461233250. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie pisząc na adres: Euro-Forum Marek Gudków, 20-010 Lublin, ul. Graniczna 4/7,8
 • przez e-mail: info@euro-forum.lublin.pl
 • telefonicznie : 81 534 95 72

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie pisząc na adres: Euro-Forum Marek Gudków, 20-010 Lublin, ul. Graniczna 4/7,8
 • przez e-mail: iod@euro-forum.com.pl
 • telefonicznie : 81 534 95 72

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna

Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na kurs językowy realizowany przez Euro-Forum Marek Gudków w roku szkolnym 2020/20201 oraz
w celu późniejszego kontaktu w sprawach związanych z realizacją zajęć. Ponadto, o ile wyrazisz na to zgodę, Twoje dane będą wykorzystywane do prowadzenia przez Euro-Forum Marek Gudków działań marketingowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

 • Twoja zgoda (art.6, ust.1, lit.a RODO)
 • obowiązująca nas umowa na realizację kursu językowego – zawarta po zakwalifikowaniu do udziału w kursie i podpisaniu umowy (art.6, ust. 1, lit. b RODO)
 • nasz prawnie uzasadniony interes w przypadku ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją zawartej z nami umowy (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

4. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez Nas przechowywane w okresie prowadzenia rekrutacji do udziału
w kursie językowym oraz w okresie jego realizacji. Po zakończeniu zajęć lub w przypadku cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych zostaną one przez Nas usunięte.

5. Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą zostać podmioty z następujących kategorii:

 • świadczące usługi informatyczne i telekomunikacyjne;
 • upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe);
 • księgowo-finansowe;
 • prawne i windykacyjne;

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;

b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;

c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;

d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych – nie ma zastosowania ponieważ Twoje dane będą przetwarzane w większości przypadków w formie papierowej.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

7. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej oraz do żadnej organizacji międzynarodowej.

9. Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezbędne do zakwalifikowania Ciebie/ Twojego dziecka do udziału w organizowanym przez nas kursie językowym i zawarcia stosownej umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w kursie.